„იმედის დღე“ - წიგნად გამოცემული ძველი ქართული რეკლამები |

 „ვინ არ იცის ჩვენს დროში განცხადებათა მნიშვნელობა? ხალხთა ცხოვრებაში განცხადება ისეთს უცილობელს საჭიროებას შეადგენს, ვითარცა „პური ჩვენი არსობისა“, - გაზეთი „ცნობის ფურცელი“, 1897 წელი...
გიორგი ჭეიშვილის მიერ წიგნად გამოცემული ძველი ქართული რეკლამები...

 

გიორგი ჭეიშვილი